بحران بازار اجاره مسکن امسال 6 میلیون نفر در خانه های اجاره ای زندگی می کنند!