قیمت خانه در مجلل ترین محله های تهران چقدر است؟ / این قیمت های عجیب را ببینید