مهلت ۴۸ ساعته برای استانداران برای تعیین اجاره بها