پتانسیل ساخت 4.5 میلیون واحد مسکونی جدید در ساختمان های فرسوده وجود دارد