افزایش فاصله کف تا سقف قیمت ملک در منطقه 2 تهران یکی از حوزه های وسیع است.