ایرانی ها نگران خرید مسکن در ترکیه نیستند. حدود 45 درصد سود!