سرمایه‌گذاری در ملک: بررسی قوانین، مزایا، معایب و مقایسه