شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی BEF میراب | کسری ساران